สานรัก หัวใจอาสา
นำความรู้ความสามารถของพนักงานที่สะสมจากการทำงาน ไปร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยเล็งเห็นว่าพนักงานของ เอไอเอส และบริษัทในเครือ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่ชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย จึงได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปสู่กระบวนการทำงาน การถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภายในองค์กร เเละสนับสนุนให้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม รวมถึงทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะสังคมหนึ่งประกอบด้วยหลายๆครอบครัว ดังนั้นในภาพรวมของสังคมควรดีรับการดูแลด้วยเช่นกัน
โครงการเอไอเอสหัวใจอาสา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคม โดยให้พนักงานรวมตัวกันนำเสนอโครงการให้บริษัทได้พิจารณา เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินโครงการ และให้ถือว่าวันลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการของพนักงานเป็นวันปฏิบัติงานตามปกติ ไม่ถือว่าเป็นวันลา แต่ไม่เกิน 5 วัน โดยเอไอเอส มอบทุนสนับสนุนตั้งแต่ 30,000 ถึง 100,000 บาท และสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และถือว่าวันลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการของพนักงาน เป็นวันปฏิบัติงานตามปกติ ไม่ถือว่าเป็นวันลา
สำหรับในปี 2559 นี้ มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 800 คน และมีโครงการที่นำเสนอเข้ามามากถึง 40 โครงการ จากพนักงานทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนกว่า 3 ล้านบาท โดยพนักงานจิตอาสาเหล่านี้ได้ใช้ชั่วโมงการทำงานไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนสูงถึง 19,200 ชั่วโมง จากที่กำหนดเป้าหมายไว้จำนวน 4,800 ชั่วโมง ถือเป็นความสำเร็จจากความตั้งใจสนับสนุนให้พนักงานใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัมนาหรือช่วยแก้ปัญหาทั้งในระดับชุมชนและสังคม
ดูเพิ่มเติม