สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง
ครอบครัวที่แข็งแรงไม่จำเป็นต้องมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่มาจากจิตใจที่แข็งแกร่ง
AIS ถ่ายทอดชีวิตของเด็กยากไร้แต่มีความผูกพันในครอบครัวที่แน่นแฟ้น
ด้วยการคัดเลือกเด็กที่ยากไร้แต่มีความรักความผูกพันในครอบครัวที่แน่นแฟ้น ส่งผลให้เป็นเด็กมีความกตัญญู มุ่งมั่นต่อสู้ทำงานหาเลี้ยงชีพเพื่อครอบครัว และที่สำคัญคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีอนาคตที่ดี โดย เอไอเอส จะมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวและทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ จนจบในระดับปริญญาตรี
โครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลา 16 ปี มีเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษา 690 คน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 141 คน เอไอเอสได้มอบทุนการศึกษารวมเป็นเงิน 35,400,000 บาท และพัฒนากิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแนวทางดังนี้
รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” มุ่งหาเยาวชนแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวที่แข็งแรงไม่จำเป็นต้องมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่มาจากจิตใจที่แข็งแกร่ง” เข้าสู่โครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ด้วยการคัดเลือกเด็กที่ยากไร้ แต่มีความรักความผูกพันในครอบครัวที่แน่นแฟ้น ส่งผลให้เป็นเด็กมีความกตัญญู มีความมุ่งมั่นในการต่อสู้ทำงานหาเลี้ยงชีพเพื่อครอบครัว และที่สำคัญตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีอนาคตที่ดี โดยเอไอเอสจะมอบทุนช่วยเหลือครอบครัว และทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดูเพิ่มเติม
แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง กิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนคนเก่งหัวใจแกร่ง ที่ประพฤติตนเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโครงการได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้ได้รับความรู้ทัดเทียมกับเยาวชนในสังคมเมือง แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ได้นำเยาวชนในโครงการฯ จำนวนครั้งละ 60 คน มาเข้าแคมป์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้สาระวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ได้เริ่มจัดนึ้นในปี 2546 จนถึงในปัจจุบัน ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม