สานรัก สานสังคมไทย
ตอบแทนสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกช่วงวัย
เอไอเอสยังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ในทุกพื้นที่ของประเทศ
สังคมหนึ่งประกอบด้วยหลายๆ “ครอบครัว” ดังนั้นในภาพรวมของสังคมควรได้รับการดูแลเช่นกัน เอไอเอส จึงเข้าไปช่วยพัฒนาครอบครัวและสังคมไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศ
ดูเพิ่มเติม