เอไอเอสเพื่อสังคม
นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าแล้ว AIS ยังมีเจตนาแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 10.00 น. พร้อมกัน 4 ช่องทาง
: sarnrakais :AIS Sarnrak
:สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง
ทำเนียบคนเก่งหัวใจแกร่ง
พบทำเนียบคนเก่ง รวบรวมแหล่งข้อมูลภาพ และเสียงของเยาวชนไทยที่หัวใจแกร่ง
ดูเพิ่มเติม
บัณฑิตคนเก่ง
อีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของบััณฑิตสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งทุกคน
ดูเพิ่มเติม
วารสาร...สานรัก
ฉบับที่ 70
ม.ค.-ก.พ. 2559