สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว ภายใต้โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว ที่ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 18 ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี เพราะหากครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิก ในครอบครัว ภายใต้โครงการ "สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว" ด้วยความ เชื่อมั่นว่า "ครอบครัว" เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี หากครอบครัวไทยแข็งแรงย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย
ในปี 2542 เอไอเอส ได้ริเริ่มโครงการ “สานรัก” ขึ้น ถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยเล็งเห็นว่าสถาบันครอบครัวเป็นลักษณะเด่นของสังคมไทยมาแต่โบราณกาล และครอบครัวเป็นหน่วยสังคมแรกที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานสร้างคนให้เป็นคนดี ปัจจุบันสถาบันครอบครัวไทยค่อนข้างอ่อนแอ ความใกล้ชิดและความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยลงอันเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับสังคมไทยมีความซับซ้อนมากขึ้นและการแข่งขันสูงขึ้น พ่อแม่จำนวนมากทุ่มเทเวลาให้กับงานจนไม่มีเวลาให้คู่สมรสและลูก เป็นเหตุให้ครอบครัวตึงเครียดและนำไปสู่ความแตกแยก เมื่อสภาพครอบครัวไม่แข็งแรงจึงส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา
โครงการ “สานรัก” จึงกำเนิดขึ้น โดย เอไอเอส มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางให้คนไทยทุกคนตระหนักในความสำคัญของครอบครัว และร่วมใจกันสานสายใยแห่งความรัก ความผูกพันของครอบครัวให้มีความแน่นแฟ้นตลอดไป ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ดูเพิ่มเติม