VCD รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง”
VCD รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง”
VCD รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง”
เนื่องจาก รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากประชาชน เพราะเนื้อหารายการมีความเหมาะสมที่จะนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนในการเผย แพร่เรื่องจริยธรรม คุณธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการใช้เป็นสื่อประกอบการเทศนาธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความดีให้แก่ประชาชนที่เข้ามาฟังธรรมในวัด ดังนั้น ในปี 2549 รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” จึงได้ถูกผลิตในรูปแบบของวีซีดีเพื่อการศึกษา สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา โรงเรียน วัด สถานพินิจ และหน่วยงานที่สนใจต่างๆ โดยโครงการสานรัก ได้ทำการผลิต และมอบซีดีให้แก่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ไปแล้วถึง 1.8 แสนแผ่น
ดูเพิ่มเติม