แนะแนวบัณฑิตสานรักฯ สู่วัยทำงาน
เอไอเอส มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสให้ได้เรียนถึงระดับมหาวิทยาลัย และส่งให้ทุกคน "ถึงฝั่ง" ด้วยการจัดเวิร์คช็อปให้คำแนะนำและเตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน
เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงาน
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ที่จบการศึกษาแล้วหรือกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรแนะแนวการสมัครงาน ตั้งแต่การเขียน resume การสัมภาษณ์งาน พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความมั่นใจ รวมถึงการเตรียมตัวใช้ชีวิตในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เป็นระยะเวลาสองวัน ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4
ดูเพิ่มเติม

เจตนารมณ์
          ทรัพยากรบุคคลถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ หน่วยงานต่างๆจึงพยายามสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ ดังนั้น “การพัฒนาบุคลากร” จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการพัฒนาสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการจัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และได้ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆสู่ภายนอกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเยี่ยมชมกิจการภายใน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย

          นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นกลุ่มบุคคลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเตรียมพร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานต่อไป ประกอบกับองค์กรต่างๆย่อมต้องการบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เอไอเอสจึงได้ริเริ่มโครงการ “เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น” ขึ้นตั้งแต่ในปี 2550 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มเติม ก่อนจะเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร (Recruitment and Development) พร้อมรับฟังเคล็ดลับที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการได้งานทำ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
          1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
          2) เพื่อเป็นการคืนกำไรกลับสู่สังคมตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนมาโดยตลอด

กลุ่มเป้าหมาย
          นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
          นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน การปรับตัวและพัฒนาทักษะในการทำงาน
          เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2553
          เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2551
          เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2550