แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง
กิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนคนเก่งหัวใจแกร่ง ที่ประพฤติตนเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโครงการได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้ได้รับความรู้ทัดเทียมกับเยาวชนในสังคมเมือง แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ได้นำเยาวชนในโครงการฯ จำนวนครั้งละ 60 คน มาเข้าแคมป์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้สาระวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ได้เริ่มจัดนึ้นในปี 2546 จนถึงในปัจจุบัน
แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง
ตามที่ เอไอเอส ได้ผลิตรายการ “สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 14.55-15.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยได้ช่วยเหลือเยาวชนที่มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวโดยมอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี โครงการเริ่มเมื่อปี 2544 ถึงปัจจุบัน มีเด็กในโครงการแล้วกว่า 500 คน มีเด็กที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว 74 คน

โครงการสานรัก ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนในโครงการฯ นอกจากโอกาสด้านการศึกษาแล้ว ยังตระหนักถึงประสบการณ์ชีวิตในด้านอื่นๆนอกห้องเรียน จึงจัดโครงการ “แคมป์เยาวชน สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง” ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ด้วยการท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านต่างๆ และเป็นโอกาสที่ให้เยาวชนในโครงการฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการคิด และนำกลับไปแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันต่อไป
ดูเพิ่มเติม