โครงการ เอไอเอส สนับสนุนรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร แพทย์และพยาบาลเดินทางไปลำบาก รถพยาบาลฉุกเฉินมีบทบาทสำคัญในการปฐมพยาบาลผู้ป่วย และนำส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที
ถ้าเราเข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วขึ้น อาจช่วยชีวิตเขาได้
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรัฐที่มีรถพยาบาลไม่เพียงพอแก่ความต้องการใช้งาน เพื่อใช้รับส่งคนไข้ที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุจากการใช้ชีวิตประจำวันบนท้องถนน ทำให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและลดการสูญเสียชีวิต โดยเริ่มการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจุบัน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลต่างๆดังนี้
ดูเพิ่มเติม

 

  1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ ปี 2551   ราคา                   1,500,000   บาท
  2. โรงพยาบาลสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน   ปี 2552      ราคา                  1,500,000   บาท
  3. โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน  ปี 2554               ราคา                  1,400,000   บาท
  4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย ปี 2554  ราคา    1,450,000   บาท
  5. โรงพยาบาลนครราชสีมา   จ. นครราชสีมา   ปี 2555  ราคา            1,450,000   บาท
  6. โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์   จ. พังงา ปี 2556  ราคา             1,450,000   บาท
  7. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก   กรุงเทพฯ ปี 2556  ราคา                    2,500,000   บาท
  8. โรงพยาบาลดงหลวง   จ.มุกดาหาร ปี 2557  ราคา                       1,550,000   บาท
  9. กองทัพเรือ (ค่ายจุฬาภรณ์) จ.นราธิวาส   ปี 2558 ราคา                 2,200,000   บาท
  10. กองทัพอากาศ (รพ.ภูมิพล) กรุงเทพฯ ปี 2558 ราคา                     2,200,000   บาท