ลานกีฬา เอไอเอส
ลานกีฬา เอไอเอส จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีสถานที่ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬากลางแจ้ง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน รวมทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง โดยจัดทำขึ้นภายในบริเวณสวนสาธารณะ และบนพื้นที่สาธารณะตามแหล่งชุมชนต่างๆ โดยบริษัทฯ จะสร้างสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดสร้างสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน และสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ รวม 7 แห่ง
โครงการลานกีฬา AIS
1) ความเป็นมา
เนื่องด้วยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้ดำเนินนโยบายจัดทำโครงการเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดโครงการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก เอไอเอส แฟมิลี่ แรลลี่ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย เอไอเอส แฟมิลี่ วอล์ค แรลลี่ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นต้น
ดูเพิ่มเติม

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น การดำเนินชีวิตของคนในสังคมเต็มไปด้วยความรีบเร่งและมีการแข่งขันกันสูง นำมาซึ่งความเครียดของคนในสังคม ดังนั้นวิถีชีวิตของคนในสังคมจึงเริ่มเรียกร้องถึง "คุณภาพชีวิต" มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากคนในสังคมได้พยายามหาทางออกโดยการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมหรือทำงานอดิเรกต่างๆเพื่อการผ่อนคลายทางอารมณ์ และหนึ่งในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่เป็นทางเลือกในอันดับต้นๆของคนในสังคมคือการเล่นกีฬา โดยจะเห็นได้จากลานกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสวนสาธารณะหรือในแหล่งชุมชน จะได้รับการตอบรับเข้าใช้บริการจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในบางครั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ด้วยเหตุนี้เอไอเอสจึงเล็งเห็นว่า การเล่นกีฬา จะมีส่วนช่วยให้คนในสังคมได้ผ่อนคลายทางอารมณ์ และยังช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและเชิญชวนให้เยาวชนได้หันมาให้ความสนใจกับการเล่นกีฬามากขึ้น ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความแข็งแรงและเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ดังนั้น เอไอเอสจึงได้ร่วมกับสำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ จัดโครงการ "ลานกีฬา เอไอเอส" ขึ้นเพื่อให้เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬากลางแจ้ง โดยได้กำหนดสถานที่จัดสร้างลานกีฬา ในบริเวณสวนสาธารณะและในพื้นที่สาธารณะในแหล่งชุมชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยเอไอเอสจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดำเนินการจัดสร้างสนามบาสเกตบอลหรือสนามฟุตซอล และติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานรวมถึงระบบไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน

2) วัตถุประสงค์
          2.1 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีพื้นที่ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬากลางแจ้ง
          2.2 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และทำกิจกรรมร่วมกัน
          2.3 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ฝึกฝนทักษะด้านกีฬา
          2.4 เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้เป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และลดปริมาณขยะในพื้นที่ว่างเปล่า
          2.5 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอสที่จะตอบแทนสังคม
          2.6 เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ

3) กลุ่มเป้าหมาย
          เยาวชนและประชาชนทั่วไป

4) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
          เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นมีพื้นที่ออกกำลังกาย ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนสำหรับใช้ทำกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกายร่วมกัน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดสร้างสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานและสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย

ในเขตกรุงเทพฯ

 1. บริเวณสวนรถไฟ เขตจตุจักร     ส่งมอบวันที่ 3 สิงหาคม 2544
  สนามบาสเกตบอล  จำนวน 2 สนาม      
 1. บริเวณพื้นที่ใต้สะพานพระราม 9     ส่งมอบวันที่ 25 มีนาคม 2548
  สนามบาสเกตบอลและฟุตซอล  อย่างละ 1 สนาม      
 1. บริเวณศูนย์เยาวชนคลองเตย    ส่งมอบวันที่ 25 มีนาคม 2548
  สนามบาสเกตบอล  จำนวน 2 สนาม        


ในส่วนภูมิภาค

 1. บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี     ส่งมอบวันที่ 11 มีนาคม 2547
  สนามบาสเกตบอล  จำนวน 1 สนาม       
 1. บริเวณบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น     ส่งมอบวันที่ 15 กันยายน 2547
  สนามบาสเกตบอล  จำนวน 1 สนาม      
 1. บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี    ส่งมอบวันที่ 7 มีนาคม 2548
  สนามบาสเกตบอล  จำนวน 1 สนาม 
 1. บริเวณภายในค่ายวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ส่งมอบวันที่ 14 สิงหาคม 2556
  สนามบาสเกตบอล  จำนวน 1 สนาม