โครงการ ถังน้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำ
เนื่องด้วยในปี 2549 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เอไอเอสจึงได้จัดโครงการร่วม
เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว โดยดำเนินการตามแนวพระราชดำริในโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเพื่อชุมชน
ด้วยการจัดทำถังเก็บน้ำขนาด 2,200 ลิตร พร้อมสร้างฐานรองรับ นำไปมอบให้กับชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลน
เพื่อช่วยเหลือปลดเปลื้องความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ
โครงการ ถังน้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำ
1) ความเป็นมาของโครงการฯ
เนื่องด้วยในปี 2549 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว โดยดำเนินการตามแนวพระราชดำริในโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเพื่อชุมชน ด้วยการจัดทำถังเก็บน้ำขนาด 2,200 ลิตร พร้อมสร้างฐานรองรับ เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือปลดเปลื้องความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

ด้วยตระหนักในแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าว และจากการติดตั้งขยายสถานีฐานของเอไอเอสในพื้นที่ต่างๆของประเทศพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นทุรกันดารในหลายพื้นที่ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการขาดแหล่งเก็บน้ำสำหรับหน้าแล้งและหน้าฝน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการถังน้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำ เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และมอบถังเก็บน้ำขนาด 2,200 ลิตร จำนวน 1,218 ถัง ให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนกว่า 431,067 คน หรือ 109,982 ครัวเรือนทั่วประเทศ
ดูเพิ่มเติม

ในปี 2550 บริษัทฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มอบถังเก็บน้ำจำนวน 4,365 ถัง ทยอยแจกจ่ายตามความต้องการของชุมชนในหลายพื้นที่ ที่ห่างไกลแหล่งน้ำ หรือประสบภัยแล้ง ให้มีน้ำกินน้ำใช้ อันจะสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนลงได้ในระดับหนึ่ง ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ “วาระน้ำแห่งชาติ” อีกด้วย

เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ เข้าถึงประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง จึงได้ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนถังเก็บน้ำ จำนวนรวม 2,790 ถัง เนื่องจาก หน่วยงานดังกล่าวได้ทำงานใกล้ชิดประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จึงมีข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยทั่วประเทศ ทำให้มียอดรวมการสนับสนุนทั้งสิ้น 8,373 ถัง

ปี 2551 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 เอไอเอส ได้ดำเนินโครงการ“ถังน้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังมีพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ต้องการความช่วยเหลือในอีกหลายส่วนทั่วประเทศ ดังนั้น เอไอเอส จึงพร้อมที่จะดำเนินการติดตั้ง และมอบถังน้ำอีกจำนวน 1,500 ถัง

ซึ่งในจำนวนดังกล่าวได้มอบผ่านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย จำนวน 50 ถัง ในโครงการ ถังน้ำใจ สภากาชาดไทย และเอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 ดำเนินการติดตั้งในโรงเรียนเสี่ยงภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 ถัง รวม 50 ถัง

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีพื้นที่ประสบภัยในปี 2553-2555 จึงเห็นควรดำเนินการโครงการ ถังน้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้การสนับสนุนดำเนินการติดตั้งและมอบถังน้ำอีกจำนวน 230 ถัง

ในปี 2556 ได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดำเนินการโครงการ ถังน้ำใจ สภากาชาดไทย และเอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำ ถวายเป็นพระชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 สนับสนุนถังน้ำจำนวน 50 ถัง

ในปี 2558 ได้มอบให้กับกองทัพเรือ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่ที่กองทัพเรือดูแลและรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และตราด จำนวน 50 ถัง และได้มอบให้กับวัดที่ขาดแคลนถังบรรจุน้ำ ซึ่งเป็นวัดในจังหวัดที่ศูนย์ปฏิบัติการ AIS Call Center แด่ผู้พิการ ตั้งอยู่ จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดป่าอ้อดอนชัย จ.เชียงราย จำนวน 1 ถัง  วัดปงสนุกเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 2 ถัง  วัดพระธาตุขามแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน 2 ถัง  และวัดเขาจันทร์งาม จ.นครราชสีมา  จำนวน 2 ถัง  รวมเป็นจำนวน 7 ถัง

ทำให้ตลอดโครงการฯ มียอดรวมสนับสนุนจำนวน 10,210 ถัง ตามความตั้งใจในการสนับสนุนถังเก็บน้ำ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้กว่า 900,000 ครัวเรือนทั่วประเทศให้กับชุมชนในภาคต่างๆ

2) วัตถุประสงค์
          1. ถวายพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
          2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

3) กลุ่มเป้าหมาย
          1. ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
          2. หน่วยงานรัฐ อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย / องค์การบริหารส่วนตำบล / กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
          3. สื่อมวลชน

4) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
          1. สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง
          2. ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง AIS กับชุมชน
          3. AIS ได้ทำสิ่งที่ดีในการเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ