เอไอเอสรวมใจบรรเทาภัยน้ำท่วม
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วม
เอไอเอสร่วมใจบรรเทาภัยน้ำท่วม
ด้วยการจัดทำถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องคนไทย ที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ของประเทศ ตั้งแต่ปี 2544-2558 เอไอเอสได้จัดทำถุงยังชีพ รวม 55,000 ถุง รวมทั้งน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารกล่อง และเงินบริจาค คิดเป็นมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท
ดูเพิ่มเติม