เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว
พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สภาพที่อยู่อาศัยไม่สามารถป้องกันลมและอากาศหนาวได้ อีกทั้งขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มกันหนาว เมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นรุนแรงอาจเป็นเหตุให้ล้มป่วยและถึงขั้นเสียชีวิตได้
เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว
เนื่องด้วยในฤดูหนาว ประชาชนคนไทยในหลายพื้นที่ของประเทศได้รับความเดือดร้อนและทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งจากสภาวะภัยหนาวเพราะขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มกันหนาว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส จึงได้จัดทำผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน ตั้งแต่ปี 2544-2558 ได้จัดทำผ้าห่มกันหนาวรวมจำนวน 185,050 ผืน และเสื้อกันหนาวสำหรับเด็ก 2,000 ตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท
ดูเพิ่มเติม

ปี 2556-2558 จัดทำผ้าห่ม จำนวน 20,000 ผืน / ปี เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ จำนวน 7,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง)

ปี 2555 จัดทำผ้าห่ม จำนวน 18,000 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ จำนวน 8,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง)

ปี 2554 จัดทำผ้าห่ม จำนวน 17,000 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ จำนวน 7,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง)

ปี 2553 จัดทำผ้าห่ม จำนวน 15,000 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ จำนวน 6,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง)

ปี 2552 จัดทำผ้าห่ม จำนวน 10,750 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ จำนวน 5,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง)

ปี 2551 จัดทำผ้าห่ม จำนวน 15,000 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ จำนวน 5,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง)

ปี 2550 จัดทำผ้าห่มจำนวน 12,500 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ อีกจำนวน 5,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของทัพเรือ

ปี 2549 จัดทำผ้าห่มจำนวน 12,000 ผืน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ปี 2548 จัดทำผ้าห่มจำนวน 10,000 ผืน แจกจ่ายไปยังจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยหนาว ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

ปี 2547 จัดทำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 4,800 ผืน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ปี 2544-2548 ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ จัดทำผ้าห่มกันหนาว จำนวนรวม 10,000 ผืน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของทัพเรือ