กองทุน AIS เพื่อผู้สูงอายุในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
เอไอเอสตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่า ผู้เคยเป็นพลังผลักดันอันยิ่งใหญ่ต่อสังคมไทย เป็นผู้ให้ความรัก การเลี้ยงดู และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นลูกหลาน ดังนั้นอนุชนรุ่นหลังจึงควรให้ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุเพื่อรักษาคุณธรรมในสังคมไทย
กองทุน AIS เพื่อผู้สูงอายุในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
เพราะตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าในครอบครัว ท่านเคยเหนื่อยยาก ลำบาก อดทน ทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูลูกหลานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้น ลูกหลานควรให้ความรัก ความอบอุ่น และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ อันเป็นธรรมะที่ช่วยประคองสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน ปี 2545 เอไอเอส มอบเงินบริจาคจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อจัดตั้ง “กองทุน เอไอเอส เพื่อผู้สูงอายุ ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ” ปัจจุบันกองทุนได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 14 มูลค่ารวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท
ดูเพิ่มเติม