เอไอเอส จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจจราจร
โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจจราจร
เอไอเอส จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจจราจร
ความเป็นมาของโครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจจราจร
เนื่องด้วยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความตั้งใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จัดทำโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและชุมชนอย่างดีเสมอมา ซึ่งโครงการต่างๆสอดคล้องสมตามเจตนารมณ์ที่ทางบริษัทฯได้ตั้งไว้ ดังนั้นในปี 2545 เอไอเอสจึงได้จัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจจราจรขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจราจร ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งๆขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนในท้ายที่สุด
ดูเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์
          1) เพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
          2) เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
          3) เพื่อความคล่องตัวของการจราจร รวมถึงการช่วยลดปัญหามลภาวะในทางอ้อม
          4) เพื่อเป็นการลดงบประมาณของภาครัฐฯ ที่มีอยู่จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย
          1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          2) ประชาชนผู้สัญจรใช้รถใช้ถนน

สิ่งที่คาดว่าได้รับ
          1) สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และการสัญจรของประชาชน
ผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนได้ในระดับหนึ่ง
          2) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอไอเอสกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          3) เอไอเอสได้ทำสิ่งที่ดีในการเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

          ปี 2554 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบตราสัญลักษณ์ เอไอเอส จึงได้ดำเนินการก่อสร้างจัดทำตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรทดแทนรูปแบบเดิม ซึ่งมีอยู่กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ส่งผลให้การปฏิบัติงานการจราจรมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งๆขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้สัญจรในการใช้รถใช้ถนน ปัจจุบันมีการจัดทำและติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 180 แห่ง รวม 42 จังหวัด ดังนี้

map.jpg 

กรุงเทพฯ จำนวน 1 แห่ง
   • บริเวณแยกวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8
   • ต่างจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 42 จังหวัด จำนวน 120 แห่ง
ภาคเหนือ 6 จังหวัด รวม 20 แห่ง ประกอบด้วย
   1) จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 แห่ง    2) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง
   3) จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 แห่ง    4) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง
   5) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 แห่ง    6) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 61 แห่ง ประกอบด้วย
   1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 19 แห่ง    2) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง
   3) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 แห่ง    4) จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 แห่ง
   5) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 แห่ง    6) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง
   7) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 แห่ง    8) จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 แห่ง
   9) จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 แห่ง    10) จังหวัดยโสธร จำนวน 1 แห่ง
   11) จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง    12) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง
   13) จังหวัดเลย จำนวน 3 แห่ง    14) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง
   15) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง    16) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 แห่ง
   17) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง
ภาคตะวันออก 5 จังหวัด จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย
   1) จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 แห่ง    2) จังหวัดระยอง จำนวน 1 แห่ง
   3) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 แห่ง    4) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 แห่ง
   5) จังหวัดนครนายก จำนวน 2 แห่ง
ภาคกลาง-ตะวันตก 6 จังหวัด จำนวน 12 แห่ง
   1) จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 แห่ง    2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 แห่ง
   3) จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 แห่ง    4) จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 แห่ง
   5) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 แห่ง    6) จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 แห่ง
ภาคใต้ 7 จังหวัด จำนวน 18 แห่ง
   1) จังหวัดสุราษฏณ์ธานี จำนวน 6 แห่ง    2) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 แห่ง
   3) จังหวัดสงขลา จำนวน 2 แห่ง    4) จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง
   5) จังหวัดพังงา จำนวน 1 แห่ง    6) จังหวัดระนอง จำนวน 3 แห่ง
   7) จังหวัดตรัง จำนวน 1 แห่ง