ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส – สานรัก
เอไอเอส ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่สมควรได้อยู่ในสถานที่ที่ถูกสุขอนามัยและเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงความลำบากของพ่อแม่กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ต้องออกไป
ทำงานในไร่สวนหรือโรงงาน โดยไม่มีญาติหรือคนช่วยดูแลลูกขณะทำงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส – สานรัก
ด้วย เอไอเอส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งนับเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดของครอบครัว และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กก่อนวัยเรียนที่จำเป็นต้องมีสถานที่พัฒนาการเรียนรู้ ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา โดยมีครูหรือผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถส่งเสริมเด็กให้เรียนรู้และมีพัฒนาการด้าน IQ และ EQ ตามวัย นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ต้องออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวในเวลากลางวันอีกด้วย

ในปี 2545 บริษัทฯจึงสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ขึ้น เพื่อเป็นบ้านและโรงเรียนที่มีทั้งความรักความอบอุ่นการเอาใจใส่ดูแล และให้การศึกษาที่ดีแก่เด็กๆ ได้เรียนรู้หนังสือควบคู่ไปกับการฟื้นฟูจิตใจ เห็นคุณค่าในตนเอง อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญเติบโตและอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทย ไม่ใช่ส่วนเกินของสังคมอีกต่อไป
ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานมูลนิธิเด็กพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม เป็นโรงเรียนประจำ สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ ได้เปิดดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546  

โครงการดังกล่าวได้ขยายผลไปยังต่างจังหวัด โดยเน้นที่ความพร้อมของชุมชน ความเหมาะสมของพื้นที่  ความเข้มแข็งและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้โครงการโรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เอไอเอส ได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ครอบครัว และชุมชนให้ขยายกว้างขึ้น

ทั้งนี้ เอไอเอสได้ให้สนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน ตลอดจนงบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้น จะมอบให้ อบต. เป็นผู้จัดสรรงบประมาณฯ มาดูแลรับผิดชอบต่อไป

ที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบแล้ว  จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส-สานรัก 1      
    อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
    
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส-สานรัก 2     
    อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
    
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส-สานรัก 3     
    อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่    

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส-สานรัก 4     
    อำเภอจักราช จังหวันครราชสีมา                              
    
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส-สานรัก 5     
    อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่