กิจกรรม AIS Family Walk Rally สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว โดยการใช้เวลาว่างร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบการออกกำลังกาย มีการใช้ความคิดและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และความ
กิจกรรม AIS Family Walk Rally สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว โดยการใช้เวลาว่างร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบการออกกำลังกาย มีการใช้ความคิดและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างผู้เข้าแข่งขัน
ดูเพิ่มเติม

เอไอเอส แฟมิลี่ วอล์ค แรลลี่
1) ความเป็นมา
          นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว เอไอเอสยังมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดโครงการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อันได้แก่ โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้วยความเชื่อมั่นว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโครงการได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมามากมาย
          เอไอเอส แฟมิลี่ วอล์ค แรลลี่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการสานรักอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยนำรายได้จากการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กิจกรรมดังกล่าวได้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว โดยการใช้เวลาว่างร่วมกันให้เกิดประโยชน์ มีการใช้ความคิดและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว

2) วัตถุประสงค์
          2.1 เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
          2.2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ
          2.3 เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
          2.4 เพื่อมอบรายได้จากการเล่นเกมภายในงานมอบให้องค์กรการกุศลส่วนท้องถิ่น

3) รูปแบบการแข่งขัน
          3.1 การแข่งขันประเภทครอบครัว แบ่งเป็น
                   ก) ทีม 3 คน จำนวน 50 ทีม
                   ข) ทีม 4 คน จำนวน 50 ทีม
          3.2 เกมการแข่งขัน จำนวน 10 ฐาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
          3.3 ส่งเสริมความสามัคคีมีน้ำใจให้กันระหว่างผู้เข้าแข่งขัน
          3.4 ประกาศผลการแข่งขันในงานเลี้ยงหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน

4) กลุ่มเป้าหมาย
          4.1 ลูกค้าเอไอเอส/ประชาชนทั่วไป
          4.2 สื่อมวลชน
          4.3 ผู้สนับสนุนการแข่งขัน

5) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
          ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว อันจะเป็นรากฐานในการสร้างสังคมที่ดีต่อไป