กิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย
การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแข่งขันแรลลี่รถยนต์การกุศล ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยเกมการแข่งขันที่จะช่วยเสริมสร้างความรักความเข้าใจ และความสามัคคีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่เอไอเอสจัดต่อเนื่องทุกปี
กิจกรรม AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย
การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแข่งขันแรลลี่รถยนต์การกุศล ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันด้วย เกมการแข่งขันที่จะช่วยเสริมสร้างความรักความเข้าใจ และความสามัคคีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ดูเพิ่มเติม

เอไอเอส แฟมิลี่ แรลลี่

1) ความเป็นมา
          นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว เอไอเอสยังมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดโครงการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อันได้แก่ โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้วยความเชื่อมั่นว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโครงการได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมามากมาย
          เอไอเอส แฟมิลี่ แรลลี่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการสานรักอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกในปี 2536 และจัดติดต่อกันถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี รายได้จากการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว โดยการใช้เวลาว่างร่วมกันให้เกิดประโยชน์ มีการใช้ความคิดและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว

2) วัตถุประสงค์
          2.1 เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
          2.2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ
          2.3 เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
          2.4 เพื่อมอบรายได้จากการเล่นเกมภายในงานมอบให้องค์กรการกุศลส่วนท้องถิ่น

3) รูปแบบการแข่งขัน
          3.1 การแข่งขันประเภทครอบครัว แบ่งเป็น
                   ก) ทีม 3 คน จำนวน 50 ทีม
                   ข) ทีม 4 คน จำนวน 50 ทีม
          3.2 การแข่งขัน กรรมการจะมอบแผนที่ให้ที่จุดสตาร์ท ผู้เล่นมีหน้าที่ขับรถตามเส้นทางที่กำหนด ซึ่งต้องเดินทางถึงจุด
นัดพบ (check point) ที่ระบุไว้ในแผนที่ภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เน้นความเร็ว) ระหว่างทางมีจุดพักเล่นเกมเพื่อ
สะสมคะแนนพิเศษ
          3.3 ผู้เข้าแข่งขันขับรถเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด เช็คอินห้องพักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
          3.4 ประกาศผลการแข่งขันในงานเลี้ยงหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน

4) กลุ่มเป้าหมาย
          4.1 ลูกค้าเอไอเอส/ประชาชนทั่วไป
          4.2 สื่อมวลชน
          4.3 ผู้สนับสนุนการแข่งขัน

5) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
          ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว อันจะเป็นรากฐานในการสร้างสังคมที่ดีต่อไป