เอไอเอสเพื่อสังคม
เอไอเอสแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุดของลูกค้าแล้ว AIS ยังมีเจตนาแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง ยั่งยืน AIS ได้กำหนดหลักการดำเนินงาน 4 แนวทางเพื่อตอบแทนสังคมไทย