ภาษาไทยEnglish
ความเป็นมา เอไอเอส เพื่อสังคม ปฏิทินสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ครอบครัวคุยกัน บล็อกโพสต์ & โหวต
   
คุณอยู่ที่ | หน้าแรกสานรัก >> เพื่อสังคม 13 กุมภาพันธ์ 2559
เอไอเอสเพื่อสังคม
สนับสนุนสถาบันครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ให้โอกาสและช่วยเหลือสังคม

โครงการเรารักษ์ต้นน้ำ ยิ้มหวานวันเด็ก สานรักเพื่อน้องพิการ เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส – สานรัก เอไอเอสร่วมใจบรรเทาภัยน้ำท่วม เอไอเอสช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว กองทุนเอไอเอสเพื่อผู้สูงอายุ เอไอเอส สร้างอาชีพ call center เอไอเอส จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนตำรวจจราจร ถังน้ำใจเอไอเอสเพื่อไทยไม่ขาดน้ำ เอไอเอส - สวพ.91 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ลานกีฬา เอไอเอส

ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานช่วยเหลือสังคม
 
 
เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส  
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12 มีนาคม 2557
  
เอไอเอส จัดกิจกรรมดีๆ แนะแนวว่าที่บัณฑิตใหม่ได้เตรียมพร้อมก่อนไปสมัครงาน และปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน
  เจตนารมณ์

     ทรัพยากรบุคคลถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ หน่วยงานต่างๆจึงพยายามสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ ดังนั้น “การพัฒนาบุคลากร” จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการพัฒนาสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการจัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และได้ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆสู่ภายนอกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเยี่ยมชมกิจการภายใน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย 

     นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นกลุ่มบุคคลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเตรียมพร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานต่อไป ประกอบกับองค์กรต่างๆย่อมต้องการบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เอไอเอสจึงได้ริเริ่มโครงการ “เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น” ขึ้นตั้งแต่ในปี 2550 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มเติม ก่อนจะเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร (Recruitment and Development) พร้อมรับฟังเคล็ดลับที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต
นักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการได้งานทำ  และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน  ในกรุงเทพและต่างจังหวัด  ก่อนเข้าสู่
    ชีวิตการทำงาน ให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2) เพื่อเป็นการคืนกำไรกลับสู่สังคมตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนมาโดยตลอด

กลุ่มเป้าหมาย

     นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4  จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

     นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน  การปรับตัวและพัฒนาทักษะในการทำงาน   

  • เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2553
  • เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2551
  • เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2550


เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น ปี 2550

     ปี 2550 ถือเป็นปีแรกของการจัดกิจกรรม “เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น” ซึ่งมีน้องๆว่าที่บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในกรุงเทพและปริมณฑลกว่า 500 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550 ณ ห้อง
ออดิทอเรียม อาคารชินวัตร 3 งานนี้น้องๆทุกคนได้รับความรู้และเคล็ดลับมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนจะไปสมัครงาน เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการงานจากแหล่งงานต่างๆเช่น จากโฆษณา หนังสือพิมพ์ หรือเว็บไซต์ต่างๆ วิธีกรอกใบสมัครงานให้น่าสนใจ การเขียน resume อย่างสร้างสรรค์ การแต่งกายเสริมบุคลิกภาพเพื่อให้เราดูดีและโดดเด่น สื่อถึงความพร้อมที่จะร่วมทำงานในองค์กรนั้นๆ รวมทั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามักลืม เช่น ปากกา น้ำยาลบคำผิด รูปถ่าย หลักฐานการจบการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ทุกคนยังได้รับคำแนะนำดีๆสำหรับการปรับตัวเพื่อเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการเตรียมตัวสมัครงาน เพราะเมื่อได้เข้าเป็นพนักงานขององค์กรที่เราต้องการแล้วการปฏิบัติตัวเป็นพนักงานที่ดีก็สำคัญเช่นกัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองขณะปฏิบัติงานอยู่เสมอ ตลอดจนหลักธรรมะดีๆที่ควรนำมาใช้ในชีวิตการทำงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่ทุกคนได้ตั้งเป้าหมายไว้

     หลังจากฟังการบรรยายแล้ว เพื่อให้น้องๆได้สัมผัสถึงบรรยากาศของการสัมภาษณ์งานจริงภายในงาน เอไอเอสได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมทดลองสัมภาษณ์งานจริงกับพี่ๆฝ่ายบุคคลของเอไอเอส พร้อมรับคำแนะนำทันที เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้พร้อมก่อนใครอีกด้วย

     เอไอเอสหวังว่าการจัดโครงการนี้ จะช่วยเป็นแนวทางให้น้องๆได้เตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงาน และก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้อย่างมั่นใจ ก่อนที่จะก้าวลงสู่สนามแห่งการทำงานจริงต่อไป


ความคิดเห็นของน้องๆที่ได้เข้าร่วมโครงการ

มอส” มนัสวี อัศวกิตติพร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     “ดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะว่าทำให้ผมได้ค้นพบตัวเอง ทำให้รู้ว่าเราเหมาะกับงานประเภทไหน เพราะผมมีโอกาสเรียนรู้วิธีการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน แต่ที่ได้ประโยชน์สุดคือการได้ทดลองสัมภาษณ์งาน ทำให้รู้ว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหน ควรแก้ไขอย่างไร นี่คือสิ่งดี รู้ก่อนมีสิทธิก่อน อยากให้เอไอเอสจัดอีกทุกๆปีครับ”

“โอ๊ค” เกรียงศักดิ์ สุสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

     “ดีใจครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น เพราะว่าผมได้รับความรู้มากมายที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัว ซึ่งเคยคิดว่าการใส่ชุดนักศึกษาเป็นชุดที่สุภาพ แต่ความจริงคือ เราควรแต่งกายให้พร้อมเหมือนเริ่มต้นการทำงานจริงๆ รวมถึงการเขียน resume และการเตรียมเอกสารต่างๆ บอกได้คำเดียวครับโครงการนี้มีประโยชน์กับมือใหม่ในโลกแห่งการทำงานอย่างผมมากครับ”

“ใหม่” ชยวรรณ ใยบัวเทศ    มหาวิทยาลัยศิลปากร

     “ตอนแรกก็ลังเลใจว่าจะเรียนต่อหรือทำงาน แต่พอได้มาฟังคำแนะนำจากวิทยากรหลายๆท่านแล้ว ก็เลยตัดสินใจไปสมัครงาน เพราะได้ลองถามและค้นหาตัวเองตามที่พี่ได้แนะนำ และสิ่งที่ประทับใจมากๆคือการได้ประสบการณ์จริงๆจากกิจกรรมทดลองสัมภาษณ์งาน เพราะสามารถนำไปปรับใช้ในการสัมภาษณ์งานจริงได้ รวมทั้งเคล็ดลับในการไปสมัครงาน ตั้งแต่การกรอกใบสมัคร เงินเดือน รวมถึงการตอบคำถามสัมภาษณ์ ที่สำคัญคือเคล็ดลับที่ได้รับในโครงการไม่สามารถหาได้จากในตำราหรือคู่มือการสมัครงานทั่วไป เพราะคำแนะนำทุกอย่างครบถ้วนและนำไปใช้ได้จริง รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการค่ะ”


เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น ปี 2551

    
เอไอเอสเดินหน้าสานต่อการจัดกิจกรรม “เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น” เป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการจัดงานเมื่อปีที่ผ่านมา ดังนั้นในปี 2551 บริษัทจึงขยายการจัดกิจกรรมไปยังกรุงเทพและต่างจังหวัด
คือ ขอนแก่น เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการไปสมัครงานและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานจริง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องๆกว่า 2,700 คน ที่มาร่วมรับฟังเคล็ดลับในการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง จากวิทยากร
เอไอเอสที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กรโดยตรง สำหรับตลอดกิจกรรมนี้น้องทุกคนจะได้รับความรู้คำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน ตั้งแต่วิธีการกรอกใบสมัคร การหางานให้ถูกใจเหมาะกับตัวเอง การเขียนประวัติแนะนำตัวเองให้น่าสนใจ รวมไปจนถึงการแต่งกายอย่างถูกกาลเทศะ หรือการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ
ที่สำคัญคือภายในงานยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้ประลองฝีมือ โดยการจำลองบรรยากาศของห้องให้เป็นห้องสัมภาษณ์งาน เพื่อให้น้องๆได้ทราบว่าในปัจจุบันรูปแบบการสัมภาษณ์งานเป็นอย่างไร การวางตัวระหว่างพูดคุย วิธีการตอบคำถามให้ตรงใจผู้สัมภาษณ์ เพื่อสร้างความโดดเด่นและความประทับใจให้ตัวเองได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน เพราะไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามหรืออากัปกิริยาต่างๆ สามารถบ่งบอกได้ถึงอุปนิสัย แนวคิด ทัศนคติ รวมไปจนถึงสามารถแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้สมัครงานที่จะเข้าทำงานในองค์กรนั้นๆด้วย นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดคติธรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือกับการเริ่มต้นชีวิตในโลกแห่งการทำงานจริงได้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเอง จากความสำเร็จในการจัดงาน ประกอบความรู้ที่มีประโยชน์  

เอไอเอสยังคงสานต่อการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องและขยายไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเตรียมตัวให้พร้อมรับกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตการทำงาน และก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่าหากว่าที่บัณฑิตมีการเตรียมพร้อมที่ดีจะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีในการได้งานทำและเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กรและสังคมต่อไป


ความรู้สึกของน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ

นางสาววันวิสา  นวลศรี หรือ น้องเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     “รู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น โดยเฉพาะวิทยากรมีความเป็นกันเอง สามารถทำให้เรื่องที่เคยคิดว่ายากกลับกลายเป็นเรื่องง่าย ตนเองจึงรู้สึกเตรียมพร้อมและมีความมั่นใจในการไปสมัครงานมากขึ้น ต้องขอขอบคุณเอไอเอสที่ได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้นักศึกษาปี 4 และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไป”

นางสาวกันยารัตน์ จันทร์งาม นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

     “การได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของตนเอง เพราะได้รับความรู้ที่ชัดเจนและครบถ้วน จากวิทยากรเอไอเอส ทำให้ตนเองได้ทราบวิธีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนคนอื่น ทั้งเรื่องการไปสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน รวมไปถึงเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่
ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น ไม่ควรใส่ชุดนักศึกษาไปสมัครงาน การกรอกใบสมัครงานให้น่าสนใจและถูกต้อง กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์มากๆค่ะ อยากให้เอไอเอสจัดอีกทุกๆปี เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆรุ่นต่อไปด้วยค่ะ”
 
นางสาวเพลินจิต อุปถัมภ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

     “รู้สึกประทับใจและดีใจที่พี่ๆเอไอเอส จัดกิจกรรมนี้ให้พวกเรา เพราะก่อนหน้านี้รู้สึกกังวลมากว่า เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องไปสมัครงาน ควรเตรียมตัวอย่างไร เริ่มหางานได้จากที่ไหน และการสัมภาษณ์งานคืออะไร แต่เมื่อได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรแล้ว มั่นใจและพร้อมสมัครงานมากขึ้น และที่ชอบมากที่สุด คือ การได้มีโอกาสทดลองสัมภาษณ์งานจริง เพราะได้รับทั้งคำแนะนำดีๆและแนวทางสำหรับใช้ในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนใคร”

นางสาวฐิติมา ด่านวิบูลย์ หรือน้องพริ้ง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     “ชอบมากค่ะที่มีโครงการนี้เกิดขึ้น เพราะไม่เคยมีใครจัดกิจกรรมแบบนี้มาก่อน ตอนนี้ใกล้จบการศึกษาแล้วจึงรู้สึกกังวลมากว่าต้องหางานจากที่ไหน และการเตรียมตัวเมื่อจะต้องไปสมัครงาน แต่เมื่อได้ฟังคำแนะนำดีๆที่วิทยากรมาถ่ายทอดให้ทำให้เกิดความมั่นใจและมีความพร้อมไปสมัครงานมากขึ้น รวมทั้งตนเองก็ได้มีโอกาสทดลองสัมภาษณ์งานจริง ทำให้เรารู้ข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข และที่ประทับใจคือพี่ๆเอไอเอสทุกคนใจดีและเป็นกันเองกับน้องๆค่ะ”


เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น ปี 2553

 

เอไอเอสจัดโครงการ เอไอเอสแนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ได้รับเสียงขานรับที่ดีจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ทั่วประเทศ

 

เอไอเอสจัดโครงการ “ เอไอเอสแนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส” ขึ้นเป็นปีที่3 โดยเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และชลบุรี โดยมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาชั้นปีที่4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆในทุกภูมิภาคที่สนใจและให้ความสำคัญในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่วัยทำงาน โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการสัมภาษณ์งานโดยตรง จากเอไอเอส มาบอกเล่ารวมถึงแนะนำวิธีและเทคนิคต่างๆในการเตรียมตัวก่อนไปเริ่มสมัครงาน

 

สำหรับจุดเด่นของโครงการคือ การจัดให้มีการทดลองสัมภาษณ์งานจริง โดยเปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาที่ต้องการทดสอบตนเองในเรื่องการสัมภาษณ์งาน ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ไปพร้อมกับบุคลากรและวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความสามารถจากเอไอเอสอย่าง คุณทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มาให้คำแนะนำและคำปรึกษากับน้องๆ นอกจากนั้นยังได้แนะนำวิธีการเขียนประวัติส่วนตัว การเลือกงานให้ตรงกับสายวิชาที่เรียน การแต่งตัวให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความประทับใจและข้อแนะนำอื่นๆอีกมากมาย โดยเปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาสามารถตั้งคำถามในข้อที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องการสมัครงานได้อย่างเต็มที่

 

คุณวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอสกล่าว
ว่า เอไอเอสได้เล็งเห็นถึงประโยชน์หลายๆด้านจากการจัดโครงการนี้ขึ้น สิ่งที่น้องนักศึกษาชั้นปีที่4ทุกคนจะได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการ ทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพความเป็นจริงมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีอย่างเดียว แต่ยังได้ฝึกฝน ได้ปฏิบัติ หลายๆคนเกิดความมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่มาเข้าร่วมโครงการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่งได้รับทั้งความรู้และคำแนะนำดีๆที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไป ซึ่งนักศึกษาทุกคนให้การตอบรับที่ดีกลับมา ทางเอไอเอสเชื่อมั่นว่า นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมจะนำสิ่งที่ได้รับไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป


สำหรับโครงการ เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวเข้าสู่วัยทำงานที่สดใส ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการดีๆที่เอไอเอสทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบให้กับสังคม โดยเน้นเรื่องการพัฒนาและการให้ความสำคัญกับน้องเยาวชน จะได้เติบโตขึ้น โดยมีรากฐานทางความคิดและมีศักยภาพที่ดี เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ แข็งแกร่ง และยืนหยัดได้อย่างงดงามในสังคมไทยเอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น ปี 2554

 

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ กับ กิจกรรมที่มีชื่อว่า “เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส” ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เขาจัดขึ้นเป็นพิเศษตลอดช่วงเดือนสิงหาคม โดยเริ่มต้นโหมโรงที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ และสัญจรไปพบนักศึกษาทั่วประเทศที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำดีดีสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยไปพบกับโลกของการทำงานจริงๆ ซึ่งสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้งานคือ การไปสมัครงานและสัมภาษณ์งาน 

 

ทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เอไอเอส ที่มาเป็นวิทยากรในงาน เล่าให้ฟังว่า “นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่า ควรจะปฏิบัติตัวเช่นไร หรือเริ่มต้นทำอะไรก่อนที่จะไปหางาน และรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าเมื่อต้องไปสัมภาษณ์งาน ทางเอไอเอสจึงอาสามาให้คำแนะนำว่านิสิตนักศึกษาควรเริ่มต้นทำอะไรบ้างก่อนไปสมัครงาน ก่อนอื่นต้องหาตัวเองให้เจอว่า ตนเองรักและชอบหรืออยากทำงานหรืออาชีพอะไร และศึกษาว่างานนั้นเหมาะกับเราหรือไม่ เพราะหากทำด้วยใจรักจะมีโอกาสให้เส้นทางการทำงานของเราก้าวหน้าได้มากกว่าการทำงานที่ไม่รัก เมื่อพร้อมแล้วก็ไปค้นหาแหล่งงานจากที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซด์ งาน Job Fair หรือเดินเข้าไปสมัครงานในบริษัทนั้นๆเองโดยตรง โดยต้องไม่ลืมทำประวัติส่วนตัวหรือที่เรียกว่า Resume ให้น่าสนใจ การกรอกใบสมัครงานก็ทำอย่างมืออาชีพ ไม่มีรอยฆ่า ขูดขีดใดๆ กรอกให้ครบทุกช่องเท่าที่ทำได้ เมื่อถึงคราวถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์ ก็แต่งกายให้เหมาะสมดูดีและถูกกาลเทศะกับตำแหน่งงานที่จะไปสัมภาษณ์ ตั้งสมาธิให้ดีเวลาเข้าไปสัมภาษณ์ จับประเด็นความและสื่อสารให้ตรงประเด็น”


ในงานนี้ สิ่งที่น่าสนใจนอกจากบอร์ดนิทรรศการที่อัดแน่นด้วยข้อมูลเคล็ดลับในการไปสมัครงานเพียบแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นิสิต
นักศึกษาได้ทดลองเข้าไปสัมภาษณ์งานจริงกับฝ่ายสรรหาบุคลากรของเอไอเอสด้วย เพื่อเป็นการฝึกฝนและไม่ประหม่าเมื่อเจอสถานการณ์จริง พร้อมรับคำแนะนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


จากทั้ง 4 แห่งที่เอไอเอสไปจัดงาน มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยด้วยที่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานนี้ พร้อมได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานด้วย เพราะเห็นว่า ประสบการณ์เช่นนี้ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน

 


เอไอเอสแนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปีที่ 5

เสิร์ฟความรู้และเคล็ดลับให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คนกลาง) พร้อมด้วยนายดุลยเดช ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และนางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เอไอเอส เปิดงาน “เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วันทำงานที่สดใสปีที่ 5” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและก้าวไปสู่โลกแห่งการทำงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ทดลองสัมภาษณ์งานจริง รับคำแนะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง เพิ่มความสำเร็จในการได้งานทำ ประเดิมรอบแรกในภาคเหนือที่เชียงใหม่ วันที่ 15 สิงหาคม และพิษณุโลก 27 สิงหาคม 2555


เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปีที่ 6


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส จัดกิจกรรม “เอไอเอส  แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้ความรู้ และแนะนำเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนไปสมัครงาน ซึ่งเป็นกิจกรรรมที่สร้างสรรค์และให้ประโยชน์แก่ว่าที่บัณฑิตทั่วประเทศ โดยมีนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กว่า 6,000 คน จากมหาวิทยาลัยต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้เอไอเอสสัญจร 9 จังหวัด ทั้ง กรุงเทพฯ เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานีและสงขลา

กิจกรรมในครั้งนี้ เอไอเอส มุ่งหวังให้ว่าที่บัณฑิตทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถช่วยให้น้องๆรู้ว่าตนเองควรจะเดินไปในทางใด ก่อนที่จะก้าวไปสู่โลกแห่งการทำงานจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตัวน้องๆเอง และถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้น้องๆได้เสริมสร้างและพัฒนาความมั่นใจให้แก่ตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่โลกแห่งการทำงานจริง และสามารถได้งานตามที่ตนเองหวังไว้

สำหรับเนื้อหาสาระในครั้งนี้ เอไอเอสได้นำความรู้และเคล็ดลับต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการสมัครงานมาบอกเล่าให้แก่น้องๆอย่างหมดเปลือก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ว่าที่บัณฑิตทุกคนได้ทำแบบทดสอบเรื่องบุคลิกภาพ เพื่อที่น้องๆจะได้ทราบว่าบุคลิกภาพของน้องแต่ละคนเป็นแบบใด เหมาะกับงานประเภทใด รวมถึงมาให้คำแนะนำเรื่องการเขียนประวัติส่วนตัว หรือ resume วิธีการกรอก
ใบสมัครงาน การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการสัมภาษณ์งาน วิธีการตอบคำถามเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์งาน และที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ การที่น้องๆได้มีโอกาสทดลองสัมภาษณ์งานจริง กับพี่ๆฝ่ายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพของเอไอเอส ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้น้องๆได้เสริมสร้างและพัฒนาความมั่นใจให้แก่ตนเอง

สำหรับกิจกรรม เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส จะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น ในปีหน้า เอไอเอสจะสัญจร
นำกิจกรรมดีๆไปพบกับน้องๆที่ไหนกันบ้าง ต้องคอยติดตามกันนะคะ หากน้องคนไหนที่พลาดกิจกรรมของปีนี้ สามารถเข้าไปร่วมพูดคุย สอบถามทาง Social network ได้ที่ www.facebook.com/ais.jobtalent แล้วพบกันในปีหน้าค่ะ

 

 

 

 


กิจกรรมที่น่าสนใจ
เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2555
เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปีที่ 3


 
หน้าแรกสานรัก | ความเป็นมา | เอไอเอส เพื่อสังคม | ปฏิทินสานรัก | คนเก่งหัวใจแกร่ง | ครอบครัวคุยกัน | บล็อก | โพสต์ & โหวต | ติดต่อสานรัก | แผนผังเว็บไซต์
GSM ADVANCE | ONE-2-CALL! | GSM 1800 | SAWASDEE | MPAY | SMART SOLUTIONS | SMART SME | MFA | PHONE ONE
©สงวนสิทธิ์ 2552 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)