ภาษาไทยEnglish
ความเป็นมา เอไอเอส เพื่อสังคม ปฏิทินสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ครอบครัวคุยกัน บล็อกโพสต์ & โหวต
   
คุณอยู่ที่ | หน้าแรกสานรัก >> เพื่อสังคม 12 กุมภาพันธ์ 2559
เอไอเอสเพื่อสังคม
สนับสนุนสถาบันครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

รายการสารคดีทางโทรทัศน์ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” กิจกรรม สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร แคมป์เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง VCD รายการ "สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง"

ให้โอกาสและช่วยเหลือสังคม ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานช่วยเหลือสังคม
 
 
รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง”  
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557
  
รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง”


โครงการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง”


ความเป็นมา

     จากการดำเนินโครงการ “สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” พบว่าแต่ละครอบครัวมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก แต่อาจประกอบด้วยหน่วยอื่นๆอาทิ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งนี้ไม่ว่าครอบครัวจะประกอบด้วยหน่วยใด แตกต่างกันอย่างไร ทุกครอบครัวจะมีแกนหลักเพื่อเชื่อมความรักของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกันคือหัวใจ จึงได้เกิดแนวคิดว่า “ครอบครัวที่แข็งแรง ไม่จำเป็นต้องมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์ หากแต่มาจากหัวใจที่แข็งแกร่ง”  ดังนั้นจึงได้ริเริ่มโครงการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือหน่วยที่เล็กที่สุดของครอบครัวคือเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา เพราะการศึกษาหาความรู้จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการทำมาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไม่เป็นภาระต่อสังคม

     โครงการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” ได้มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวและทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯจนจบในระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ

     1) ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นปีละ 5,000 บาท
     2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) ปีละ 7,000 บาท
     3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.)หรือ ระดับปริญญาตรีปีละ 18,000 บาท 

     สำหรับทุนช่วยเหลือทุกครอบครัว ในเบื้องต้นครอบครัวละ 10,000 บาท 

    พร้อมกันนี้โครงการฯเห็นว่าเรื่องราวของเยาวชนเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าควรแก่การนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โครงการฯจึงได้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ในรายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” เพื่อถ่ายทอดชีวิตของเด็กกตัญญูที่มีความมุ่งมั่นทำงานหาเลี้ยงชีพจุนเจือครอบครัว และสนใจใฝ่หาความรู้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในอนาคต รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” ได้เริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ปัจจุบันออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันจันทร์เวลา 14.30 – 14.55 น. ขณะนี้มีเยาวชนที่รับทุนการศึกษาในโครงการฯเป็นจำนวนกว่า 500 คน โดยมีน้องใหม่ไำด้รับทุนการศึกษาทุกสัปดาห์ และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วเป็นจำนวน 98 คน


วัตถุประสงค์

1) เพื่อช่วยเหลือหน่วยที่เล็กที่สุดของครอบครัว โดยมอบโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสที่เป็นคนดี กตัญญู ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน เพื่อป็นกำลังสำคัญของครอบครัว เป็นคนดีของสังคม และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
2) เพื่อเผยแพร่แบบอย่างที่ดีของสังคมไทย และสื่อให้เห็นว่า “ครอบครัวที่แข็งแรงไม่จำเป็นต้องมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่มาจากหัวใจที่แข็งแกร่ง” 
3) เพื่อปลูกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
4) เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญของการศึกษา การหาความรู้ และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
5) ส่งเสริมและให้กำลังใจการต่อสู้ชีวิตแก่ผู้ชมทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่กำลังประสบปัญหาในชีวิต


กลุ่มเป้าหมาย


1) ประชาชนคนไทย เพราะคนไทยทุกคนควรได้รับรู้เรื่องราวแบบอย่างที่ดีของสังคม และมีโอกาสได้ช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส
2) เยาวชนไทยที่มีโอกาสที่ดีอยู่แล้ว เพื่อเป็นแรงผลักดันให้มีจิตสำนึกที่ดีและตั้งใจเรียน


ระยะเวลาดำเนินการ

     ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1) เยาวชนในโครงการได้รับโอกาสทางการศึกษา และจะเป็นกำลังของชาติในอนาคต
2) คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมากขึ้น

 


สกู๊ปพิเศษ - 9 ปีสานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง
โครงการถังน้ำใจ

 ดูวิดีโอ 

สกู๊ปพิเศษ - สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง แบบอย่างที่ดีของสังคมไทย
สกู๊ปพิเศษ - สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง แบบอย่างที่ดีของสังคมไทย

 ดูวิดีโอ 

สกู๊ปพิเศษ - ภาพรวมปี 2552
สกู๊ปพิเศษ - ภาพรวมปี 2552

 ดูวิดีโอ 

บทสัมภาษณ์ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย
บทสัมภาษณ์ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

 ดูวิดีโอ 

สกู๊ปพิเศษ - สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง
สกู๊ปพิเศษ - สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง

 ดูวิดีโอ 

10 ปีสานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง
10 ปีสานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง

 ดูวิดีโอ 

งานแถลงข่าว 10 ปี สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง
งานแถลงข่าว 10 ปี สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง

 ดูวิดีโอ 


กิจกรรมที่น่าสนใจ
“ความรักที่มีต่อกันในครอบครัว คือ พลังที่ยิ่งใหญ่”
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดข้อความสั้น “เปรียบแม่เป็นอะไร?”


 
หน้าแรกสานรัก | ความเป็นมา | เอไอเอส เพื่อสังคม | ปฏิทินสานรัก | คนเก่งหัวใจแกร่ง | ครอบครัวคุยกัน | บล็อก | โพสต์ & โหวต | ติดต่อสานรัก | แผนผังเว็บไซต์
GSM ADVANCE | ONE-2-CALL! | GSM 1800 | SAWASDEE | MPAY | SMART SOLUTIONS | SMART SME | MFA | PHONE ONE
©สงวนสิทธิ์ 2552 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)