ภาษาไทยEnglish
ความเป็นมา เอไอเอส เพื่อสังคม ปฏิทินสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ครอบครัวคุยกัน บล็อกโพสต์ & โหวต
   
คุณอยู่ที่ | หน้าแรกสานรัก >> ปฏิทินสานรัก 26 พฤศจิกายน 2558
ปฏิทินสานรัก
ปฏิทินกิจกรรมปี 2551 ปฏิทินกิจกรรมปี 2552 ปฏิทินกิจกรรมปี 2553 ปฏิทินกิจกรรมปี 2554 ปฏิทินกิจกรรมปี 2555 ปฏิทินกิจกรรมปี 2556 ปฏิทินกิจกรรมปี 2557 ปฏิทินกิจกรรมปี 2558
 

ปฏิทินสานรักประจำเดือนนี้

ปฏิทินกิจกรรมปี 2554  
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11 ตุลาคม 2554
  
สานรัก อิ่มบุญ อุ่นใจ วันมาฆะบูชา 2554  
หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 9 เดือน ขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว พระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือน 3 ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า

ประวัติวันมาฆบูชา

 

 

หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 9 เดือน ขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว พระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือน 3 ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้ามาประชุมพร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า

วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า "มาฆปุรณมีบูชา" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3 ถือเป็น "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ 4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาลคือ

1) วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ ได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน 3 พระจันทร์เต็มดวง)  

2) วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาหก และเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งเรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"  

3) พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย
 
4) วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือ "โอวาทปาติโมกข์"

โอวาทปาติโมกข์ เป็นคำสอนอันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส เป็นการปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ

การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา

โดยทั่วไปจะนิยมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รับศีล รับพร ถวายสังฆทาน เวียนเทียนรอบอุโบสถ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา คือ ทำบุญใส่บาตร ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนที่วัดหรือตามสถานที่ต่างๆที่มีการจัดงาน ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวสืบไป

การเตรียมตัวก่อนประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ 3

1. อาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบาน
2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่
3. เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ตลอดจนเครื่องบูชาให้เรียบร้อย
4. เมื่อถึงวัดแล้วควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือทำกิจกรรมอันไม่เหมาะสม

เวียนเทียนรอบที่ 1 รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดยภาวนาบท อิติปิโส ภะคะวาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ

เวียนเทียนรอบที่ 2 รำลึกถึงคุณพระธรรม ภาวนาบทสวาขาโต ภะคะวะตาธัมโมฯ ไปจนจบ

เวียนเทียนรอบที่ 3 รำลึกคุณพระสงฆ์ ภาวนาบทสุปฏิปันโน ภะคะวะโตฯ ไปจนจบ ระหว่างนั้นต้องทำจิตใจให้สงบ แน่วแน่กับบทบูชา เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว นำดอกไม้ธูปเทียนไปวางในจุดที่กำหนด

 


ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2554 ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-441-0902

วันมาฆบูชาปีนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และฆราวาส การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การตักบาตรพระสงฆ์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันมาฆบูชา การแสดงแสง สี เสียง ชุด"มาฆบูชาธรรมบารมี" กิจกรรมการประกวดทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน (การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ) การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน กิจกรรมนันทนาการ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน

สำหรับวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2554 โดยมีพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 พิธีเปิดการปฏิบัติธรรมฆราวาส เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2554 โดยมีพระราชเทวี รองเจ้าคณะภาค 14 วัดราชคฤห์วรวิหาร เป็นประธานในพิธี และวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ในช่วงเช้า เวลา 07.30 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 984 รูป โดยมีพระธรรมปรียัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2554 ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในโอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-441-0902

ใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง วันมาฆบูชา อีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยกันแล้ว หากเพื่อน ๆ ยังไม่รูว่าจะไปทำบุญและไปเที่ยวที่ไหน วันนี้เราได้รวมงานวันมาฆบูชา จากหลากหลายสถานที่มาฝากกัน

 

 


 
เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

 

วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่เกิดเหตุการณ์มงคล 4 ประการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณในองค์พระพุทธศาสนา จึงพร้อมใจบูชาพระคุณของพระพุทธองค์ พระธรรมและพระสงฆ์ ในวันมาฆะบูชา ละเว้นความชั่ว ทำความดี จิตใจผ่องแผ้ว

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปราจีนบุรี และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก กำหนดจัดงาน “เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี” เพื่อสืบสานเรื่องราวในพุทธกาลเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนาและโบราณสถานของ จังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

งาน นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2554

 

 

งานวันนมัสการองค์พระธาตุนาดูนขึ้นในวันเพ็ญเดือน สาม หรือ วันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2554
 
“พระธาตุนาดูน” หรือ “พุทธมณฑลอีสาน” เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณแห่ง นี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบ
และทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จัดงานในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา ของทุกปี โดยจัดที่บริเวณพุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูนรวม 9 วัน 9 คืน มีการร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา และกิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียนวันมาฆบูชา การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา การออกนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การแสดงแสง สี เสียง ประวัติความเป็นมานครจำปาศรี และการจัดร้านสินค้าชุมชน   ดูรายระเอียดเพิ่มเติมที่นี่

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติ ที่เมืองนคร ปี 2554

เสริมบุญบารมี สานพลังความเชื่อและศรัทธา หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีมาร่วม 800 ปี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

 

 

นาย สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวงาน “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ปี 254″ โดยมี นายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายฉัตรชั ศุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ อาจารย์คฑา ชินบัญชร ชื่อดัง พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมงาน

ททท. เทศบาลนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมจัดกิจกรรมเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าของศาสนิกชนชาวโลกกับผ้าพระบฏ ในงาน “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร” ซึ่งถือกันว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมมหากุศลที่ชาวพุทธพึงได้บำเพ็ญสักครั้งหนึ่งในชีวิต หวังยกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้เป็นกิจกรรมระดับนานาชาติ 

เชิญชมประเพณีแห่มาลัย ข้าวตอกในงานบุญมาฆบูชาบ้านฟ้าหยาด ยโสธร

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนลุ่มน้ำชีแห่งบ้านฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ระหว่างวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2554

 


 

ททท. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านไปร่วมชื่นชมงานประเพณีแห่มาลัยบ้านฟ้าหยาด ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมงานบุญมาฆบูชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วท่านยังสามารถเดิน ทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ ในจังหวัดยโสธรได้อย่างคุ้มค่าอาทิเช่น เส้นทางย้อนรอยเมืองสิงห์ท่า ค้นหาอดีตเมืองยโสธร โบสถ์คริสบ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ หัถกรรมหมอนขวาน ผ้าขิดบ้านศรีฐาน รอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดพระพุทธบาทยโสธร ธาตุกู่จาน ธาตุก่องข้าว-น้อย เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0-4524-3770 ,0-4525-0714

งานวันมาฆบูชา สวนลุมพินี

เครือข่ายองค์กรพุทธร่วมจัดงานมาฆบูชาประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ ณ สวนลุมพินี

 

 

เนื่องจากสถานที่เดิมที่จัดเป็นประจำทุกปี คือ สนามหลวง กำลังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
บอกรักพ่อ ขี่สองล้อเที่ยวบางกะเจ้า วันพ่อปีนี้มาชวนคุณพ่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ส่งความสุขรับปีใหม่ ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินกับเอไอเอส
ลอยกระทง
สานรักชวนทุกครอบครัว ตะลุยฟาร์มตามหาแรงบันดาลใจ ใน เอไอเอส แฟมิลี่ วอล์ค แรลลี่ ครั้งที่ 15
เทศกาลวันแม่ 12 สิงหาปีนี้ สานรักชวนคุณย้อนกลับไปวันวานที่คุณแม่เคยทำบางสิ่ง
“ความรักที่มีต่อกันในครอบครัว คือ พลังที่ยิ่งใหญ่”


 
หน้าแรกสานรัก | ความเป็นมา | เอไอเอส เพื่อสังคม | ปฏิทินสานรัก | คนเก่งหัวใจแกร่ง | ครอบครัวคุยกัน | บล็อก | โพสต์ & โหวต | ติดต่อสานรัก | แผนผังเว็บไซต์
GSM ADVANCE | ONE-2-CALL! | GSM 1800 | SAWASDEE | MPAY | SMART SOLUTIONS | SMART SME | MFA | PHONE ONE
©สงวนสิทธิ์ 2552 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)